Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Buôn Đôn – Đăk lăk

Hiện có 10 bưu cục

Mã số: 636000
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Buôn Đôn
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 05003789466)


Mã số: 636001
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Wer
Địa chỉ: Buôn Tul A, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 789480)


Mã số: 636020
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Huar
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 783060)


Mã số: 636040
Bưu cục: Điểm BĐVHX Krông Na
Địa chỉ: Buôn Ea arông A và EarôngB, Xã KRông Na, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 05003783013)


Mã số: 636070
Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Hòa
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 789320)


Mã số: 636150
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Nuôl
Địa chỉ: Buôn Niêng 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 784534)


Mã số: 636120
Bưu cục: Điểm BĐVHX EaBar
Địa chỉ: Thôn thôn 18,18A và thôn 18B, Xã Ea Bar, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 785016)


Mã số: 636100
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cuôr Knia
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn (ÐT: 785300)


Mã số: 636018
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Buôn Đôn
Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn (ÐT: )


Mã số: 636115
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn (ÐT: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *