Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại thị xã Buôn Hồ – Đăk lăk

Hiện có 8 bưu cục

Mã số: 634700
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Thị Xã Buôn Hồ
Địa chỉ: Sô´156, Đường Hùng vương, Phường An Lạc, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 05003872102)


Mã số: 634980
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hà Lan
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến 1, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 573800)


Mã số: 635070
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Bao
Địa chỉ: Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 05003563555)


Mã số: 635030
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Thuận
Địa chỉ: Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 536119)


Mã số: 635000
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Siên
Địa chỉ: Thôn 2a, Xã Ea Siên, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 578505)


Mã số: 634950
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Drông
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 871989)


Mã số: 634920
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Blang
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Ea Blang, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 871987)


Mã số: 634900
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đoàn Kết
Địa chỉ: Thôn Nhơn Bình 1, Xã Đoàn Kết, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 870755)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *