Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Cư Kuin- Đăk lăk

Hiện có 12 bưu cục

Mã số: 638100
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Cư Kuin
Địa chỉ: Buôn KPung, Xã Hoà Hiệp, Huyện Cư Kuin (ÐT: 05003639999)


Mã số: 636750
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Trung Hòa
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 05003633015)


Mã số: 638220
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp
Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin (ÐT: )


Mã số: 636730
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Việt Đức 4
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin (ÐT: 05003631002)


Mã số: 636680
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Bhốk
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin (ÐT: 636400)


Mã số: 636691
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Bhốk 2
Địa chỉ: Buôn Ea Kmar, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin (ÐT: )


Mã số: 636710
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Hu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 631801)


Mã số: 636731
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Êwi
Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Cư ÊWi, Huyện Cư Kuin (ÐT: 631800)


Mã số: 636760
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Ktur
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin (ÐT: 656002)


Mã số: 636790
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Tiêu
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin (ÐT: 636050)


Mã số: 636661
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đray Bhăng
Địa chỉ: Thôn Lô 13, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin (ÐT: )


Mã số: 636732
Bưu cục: Điểm BĐVHX EaNing
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin (ÐT: 05003631005)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *