Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Ea H’leo – Đăk lăk

Hiện có 10 bưu cục

Mã số: 635600
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Ea Hleo
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 050003777359)


Mã số: 635740
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Ral
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Ral, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 779100)


Mã số: 635710
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Sol
Địa chỉ: Thôn Thái, Xã Ea Sol, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 775555)


Mã số: 635770
Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Ea Hleo
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 773500)


Mã số: 635790
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Mốt
Địa chỉ: Thôn 4a, Xã Cư Mốt, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 774104)


Mã số: 635840
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Wy
Địa chỉ: Thôn 2a, Xã Ea Wy, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 774101)


Mã số: 635810
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Khal
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Khăi, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 778490)


Mã số: 635670
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Hiao
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Hiao, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 773010)


Mã số: 635880
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Nam
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Nam, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 774500)


Mã số: 635936
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư AMung
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư A Mung, Huyện Ea H’Leo (ÐT: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *