Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Ea Súp – Đăk lăk

Hiện có 10 bưu cục

Mã số: 636300
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Ea Súp
Địa chỉ: Tổ Thành Công, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp (ÐT: 3688499)


Mã số: 636340
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Lê
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp (ÐT: 688067)


Mã số: 636370
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Kbang
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư K’Bang, Huyện Ea Súp (ÐT: 3502488)


Mã số: 636390
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Rốk
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea RốK, Huyện Ea Súp (ÐT: 3688008)


Mã số: 636440
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ya Tờ Mốt
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ya Tờ Mốt, Huyện Ea Súp (ÐT: 688003)


Mã số: 636470
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Bung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp (ÐT: )


Mã số: 636500
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Mlan
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư M’lan, Huyện Ea Súp (ÐT: 688469)


Mã số: 636441
Bưu cục: Điểm BĐVHX Trung Đoàn 737
Địa chỉ: Thôn 4 , Đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp (ÐT: 3660515)


Mã số: 636442
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ia RVê
Địa chỉ: Thôn 4, đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp (ÐT: 660516)


Mã số: 636420
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ia JLơi
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp (ÐT: 688030)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *