Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Eakar – Đăk lăk

Hiện có 14 bưu cục

Mã số: 633400
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Ea Kar
Địa chỉ: Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar (ÐT: 05003625004)


Mã số: 633460
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Ea Knop
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar (ÐT: 05003628502)


Mã số: 633430
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Ðar
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar (ÐT: 625660)


Mã số: 633506
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Tyh
Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar (ÐT: 05003628400)


Mã số: 633559
Bưu cục: Điểm BĐVHX Xuân Phú
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Xuân Phú, Huyện Ea Kar (ÐT: 626600)


Mã số: 633600
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Ni
Địa chỉ: Thôn 1a, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar (ÐT: 626200)


Mã số: 633660
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Kmut
Địa chỉ: Thôn Chu Cúc, Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar (ÐT: )


Mã số: 633630
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Pal
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea PăL, Huyện Ea Kar (ÐT: 620500)


Mã số: 633680
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Ô
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Ô, Huyện Ea Kar (ÐT: )


Mã số: 633720
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Jiang
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư Jiang, Huyện Ea Kar (ÐT: )


Mã số: 633520
Bưu cục: Điểm BĐVHX EaSar
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar (ÐT: 05003613535)


Mã số: 633750
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Bông
Địa chỉ: Thôn 20, Xã Cư Bông, Huyện Ea Kar (ÐT: 829646)


Mã số: 633883
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nhà Văn hóa Trung tâm huyện
Địa chỉ: Khối 3a, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar (ÐT: )


Mã số: 633882
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngã 4 Trần Phú và Nguyễn Tất Thành
Địa chỉ: Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar (ÐT: )


Mã số: 633881
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar
Địa chỉ: Khối 2A, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar (ÐT: )


Mã số: 633481
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar (ÐT: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *