Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Krông Bông – Đăk lăk

Hiện có 12 bưu cục

Mã số: 637000
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Krông Bông
Địa chỉ: Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông (ÐT: 05003732271)


Mã số: 637012
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Lễ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Lễ, Huyện Krông Bông (ÐT: 733055)


Mã số: 637080
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Đrăm
Địa chỉ: Buôn Cư Đrăm, Xã Cư Đrăm, Huyện Krông Bông (ÐT: 732629)


Mã số: 637220
Bưu cục: Điểm BĐVHX Yang Mao
Địa chỉ: Buôn M’Nang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông (ÐT: 732545)


Mã số: 637100
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Pui
Địa chỉ: Buôn Khanh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông (ÐT: 736056)


Mã số: 637060
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Phong
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông (ÐT: 736055)


Mã số: 637120
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Kty
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Kty, Huyện Krông Bông (ÐT: 736605)


Mã số: 637160
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Tân
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Tân, Huyện Krông Bông (ÐT: 736529)


Mã số: 637170
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Thành
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Thành, Huyện Krông Bông (ÐT: 736607)


Mã số: 637200
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hoà Sơn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoà Sơn, Huyện Krông Bông (ÐT: 732888)


Mã số: 637020
Bưu cục: Điểm BĐVHX Khuê Ngọc Điền
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Khuê Ngọc Điển, Huyện Krông Bông (ÐT: 732777)


Mã số: 637140
Bưu cục: Điểm BĐVHX Dang Kang
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Dăng Kang, Huyện Krông Bông (ÐT: 736606)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *