Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Mdrăk – Đăk lăk

Hiện có 12 bưu cục

Mã số: 633900
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 M’ðrak
Địa chỉ: Khối 11, Thị Trấn M’ĐRắK, Huyện M’Đrắk (ÐT: 05003731315)


Mã số: 633901
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Riêng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Riêng, Huyện M’Đrắk (ÐT: 737043)


Mã số: 634110
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Króa
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cư Kroá, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731040)


Mã số: 633960
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Mdoal
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea M’Doal, Huyện M’Đrắk (ÐT: 737118)


Mã số: 633980
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Mlây
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H’Mlay, Huyện M’Đrắk (ÐT: 737119)


Mã số: 634050
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Lai
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Lai, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731584)


Mã số: 634070
Bưu cục: Điểm BĐVHX Krông Jing
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Krông Jing, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731035)


Mã số: 634000
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Prao
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Prao, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731093)


Mã số: 634020
Bưu cục: Điểm BĐVHX EaPil
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Pil, Huyện M’Đrắk (ÐT: 05003721916)


Mã số: 634130
Bưu cục: Điểm BĐVHX Krông Á
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Krông A’, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731051)


Mã số: 634150
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Mta
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cư M’Ta, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731056)


Mã số: 634170
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Trang
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Trang, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731053)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *